WYPOMINKI PDF Drukuj

Dusze czyśćcowe czekają na naszą pomoc!

Kościół modli się za wszystkich zmarłych, szczególnie w listopadzie. To miesiąc modlitewnej solidarności żyjących z pokutującymi w czyśćcu. Potrzebują oni modlitwy żyjących, aby skrócić okres pokuty i zjednoczyć się z Bogiem w niebie. Dusze po śmierci nie mogą już nic uczynić w swojej sprawie i dlatego potrzebują modlitwy żyjących.

W naszej parafii przez cały listopad o godz. 17.30 będziemy się modlić za naszych zmarłych w następującym porządku:

03.11.15 – godz. 17.30 - Pieńkowskiego, Zaułek, Koper 5

04.11.15 – godz. 17.30 - Wyspiańskiego, Energetyków, Koper 3

05.11.15 – godz. 17.30 – Energetyków 7, Energetyków 33, Akacjowa

07.11.15 – godz. 17.30 – Słoneczna, Wrzosowa

08.11.15 – godz. 17.30 – Malinowa, Miła

09.11. 15 – godz. 17.30 – Makowa, Koniecpolskiego, Łąkowa

10.11. 15 – godz. 17.30 – Szkolna , Sosnowa

11.11. 15 – godz. 17.30 – Wesoła, Spokojna, Żółkiewskiego

12.11. 15 – godz. 17.30 – Wąska, Energetyków blok 15A

14.11. 15 – godz. 17.30 – Energetyków blok 21, Koper 2

15.11.15 – godz. 17.30 – Wańkowicza blok 71, Energetyków blok 27

16.11. 15 – godz. 17.30 – Energetyków blok 9, Parkingowa

17.11. 15 - godz. 17.30 – Kossaka, Sopocka, Energetyków blok 15

18.11. 15 - godz. 17.30 – Chodkiewicza, Zamoyskiego, Chyły

19.11. 15 – godz. 17.30 – Wyczółkowskiego, Wańkowicza - parzyste

21.11.15 – godz. 17.30 – Energetyków blok 25, Wańkowicza blok 69

22.11. 15 – godz. 17.30 – Energetyków blok 23, Dąbka

23.11. 15 – godz. 17.30 – Energetyków blok 35, Wańkowicza - nieparzyste

24.11. 15 – godz. 17.30 – Energetyków blok 19, Koper 1

25.11. 15 – godz. 17.30 – Swoły, Energetyków blok 11

26.11. 15 – godz. 17.30 – Kwiatowa, Dąbka 10 i 10a, inne

Wśród różnego rodzaju form modlitewnej pamięci o zmarłych szczególne miejsce zajmują wypominki. Jest specjalne nabożeństwo za zmarłych, podczas którego wyczytywana jest lista imion i nazwisk zmarłych osób, które wierni chcą w modlitwie polecać Bogu. Wierni wypisują na kartkach nazwiska swoich zmarłych krewnych i wraz z dobrowolną ofiarą przynoszą je do parafialnej kancelarii lub kościelnej zakrystii. Ksiądz sporządza listę nazwisk zmarłych, którą odczytuje podczas nabożeństwa wzywając zebranych do modlitwy w ich intencji.

W naszej parafii wypominki mają podwójną formę:

listopadowe – gdy imię zmarłego wyczytuje się podczas listopadowego nabożeństwa za zmarłych

roczne – gdy zmarłych wspomina się przez cały rok, w każdą niedzielę kwadrans przed Mszą św. o godz. 10.30

Modlitwa za zmarłych praktykowana jest w Kościele od II wieku, a od III wieku Kościół modli się za zmarłych w czasie Eucharystii. Stopniowo przyjęła się też znana do dzisiaj praktyka odprawiania Mszy św. za zmarłych pokutujących w czyśćcu.

W liturgii eucharystycznej sprawowanej w starożytnym Kościele odczytywano tzw. dyptyki, na których chrześcijanie wypisywali imiona żyjących biskupów, ofiarodawców, dobrodziejów, ale także świętych męczenników i wyznawców, oraz wiernych zmarłych. Imiona odczytywano głośno toteż trwało to bardzo długo. Drugą listę, listę świętych, odczytywał sam biskup, a nie ksiądz. Następnie wyliczano imiona świętych Wreszcie trzecia lista, którą również czytał biskup, zawierała imiona zmarłych. Te trzy listy recytowano jednym ciągiem; dzieliło je tylko trzykrotne, krótkie odezwanie się chóru. Na koniec biskup śpiewał uroczystą modlitwę, w której prosił Boga, aby wpisał imiona żywych i umarłych pomiędzy wybrańców.

Z biegiem lat dyptyki zastąpiono wspomnieniami nie zawierającymi już imion wszystkich wiernych, o których Kościół pamięta, lecz tylko imiona jednego czy kilku wskazanych celebransowi.

 
Po co są Msze św. gregoriańskie PDF Drukuj

Po co Msze Święte gregoriańskie

Czym jest Msza św. gregoriańska? Na czym polegają jej szczególne przywileje? Czym się różni od 30 Mszy św. odprawionych w tej samej intencji niekoniecznie dzień po dniu? Czym w ogóle różni się od jednej Mszy św., skoro każda Eucharystia ma wartość nieskończoną?

Odpowiedź na postawione pytania należy zacząć od przybliżenia źródła ich powstania. Św. Grzegorz Wielki papież (590-604) w czwartej księdze Dialogów opisał zdarzenie, od którego biorą początek Msze gregoriańskie. Z tego właśnie względu warto chyba w całości je przytoczyć:

„Nie mogę zamilczeć, co jak pamiętam, stało się w moim klasztorze przed trzema laty. Był tam pewien mnich imieniem Justyn. Zachorował i był umierający. Opiekował się nim w chorobie jego rodzony brat Kopiosus. Justyn, widząc, że jego kres się zbliża, powiedział swemu bratu Kopiosowi, że ma ukryte trzy złote pieniądze. Przed braćmi nie mógł tego ukryć; pilnie szukając i przerzucając wszystkie jego lekarstwa, znaleźli owe złote pieniądze w jednym z tych lekarstw. Gdy mi o tym doniesiono, nie mogłem obojętnie znieść tak wielkiego występku brata, który wspólnie żył z nami, stałą bowiem w naszym klasztorze było regułą, aby bracia tak wspólnie żyli, aby żaden z nich nie miał swej osobistej własności.

Justus odszedł do Pana. Gdy już od jego śmierci minęło dni trzydzieści, począłem w duchu litować się nad zmarłym bratem i myśleć z głębokim smutkiem o jego katuszach, i szukać jakiegoś środka, aby mu pomóc. Wezwawszy do siebie Pretioza, przeora naszego klasztoru, smutny tak mu powiedziałem: Już długo ów zmarły brat w ogniu jest męczony; musimy mu okazać jakąś miłość i pomóc mu, o ile zdołamy, do uwolnienia. Idź więc i postaraj się, aby od dzisiaj przez trzydzieści dni składano za niego Ofiarę, żeby ani jednego dnia nie opuścić, w którym by zbawcza Hostia za niego złożona nie była”. Zaraz odszedł i uczynił tak, jak powiedziałem. Gdy byliśmy zajęci innymi sprawami i nie liczyliśmy minionych dni, ów zmarły brat pewnej nocy ukazał się w widzeniu swemu rodzonemu bratu Kopiosowi. Gdy ten go ujrzał, zaraz zapytał: „Co z tobą, bracie?” Odpowiedział: „Dotąd było źle, lecz teraz mi jest dobrze, bo dzisiaj zostałem przyjęty do wspólnoty”. Zaraz Kopiosus zawiadomił o tym braci w klasztorze. Bracia starannie policzyli dnie, a właśnie był to dzień, w którym po raz trzydziesty Ofiara za zmarłego została złożona. Ponieważ Kopiosus nie wiedział o Ofierze braci, a ci nie wiedzieli o widzeniu Kopiosa, w tymże samym czasie poznali: ten, co bracia uczynili, a oni, co on widział; widzenie i Ofiara ze sobą się zgadzały. Z tego wyraźnie się okazało, że zmarły brat przez zbawczą Hostię z katuszy został uwolniony.”

Z tego zatem wydarzenia i od tego papieża wzięły początek i nazwę Msze Święte gregoriańskie - missae gregorianae, popularnie nazywane także gregoriankami. Rozumiemy przez nie trzydzieści Mszy Świętych sprawowanych za jedną zmarłą osobę (nigdy za wielu zmarłych) przez jednego bądź wielu kapłanów. Przerwanie ciągłości trzydziestu dni możliwe jest tylko w nadzwyczajnych sytuacjach i domaga się natychmiastowego uzupełnienia tej liczby Mszy Świętych, gdy ustanie przeszkoda powodująca przerwę. Według wiary wiernych, potwierdzonej przez Kościół liczny­mi dokumentami, Msze te są najbardziej skutecznym sposobem modlitwy za osoby, które potrzebują oczyszczenia po śmierci. Z tego właśnie względu praktyka taka winna być zachowywana i polecana.

Wymagana liczba trzydziestu Mszy nie może być nigdy uważana za gwarancję wybawienia od pokuty po śmierci, ale Msze gregoriańskie mogą być podstawą nadziei na szczęśliwy los wiernych zmarłych. Ostateczna bowiem skuteczność tych Mszy i zbawienie człowieka zależą od Pana Boga. Kościół nie przypisał im żadnych przywilejów i odpustów, ale od czasów św. Grzegorza Wielkiego ocenia pozytywnie zaufanie, jakie wierni w nich pokładają. Owszem, każda Eucharystia ma wartość nieskończoną, ale to nie znaczy, że wystarczyłoby sprawować tylko jedną Mszę Świętą za daną zmarłą osobę. Wielość Mszy daje osobie zamawiającej większa pewność zbawienia jej zmarłego bliskiego, a także świadczy o trosce o jego życie wieczne. Skoro Eucharystia jest „sakramentem miłości”, to czy można tę miłość wyrazić tylko w jednej sprawowanej Eucharystii? Czy miłość nie wymaga dawania ciągłych dowodów? Czy miłość kończy się wraz ze śmiercią i pogrzebem bliskiej osoby? Te retoryczne pytania wydają się potwierdzać sensowność praktyki Mszy Świętych gregoriańskich.

 
regulamin PDF Drukuj

I PARAFIALNY KONKURS SZOPEK

PRZY PARAFII MATKI BOŻEJ RÓŻAŃCOWEJ W STALOWEJ WOLI

REGULAMIN KONKURSU

 

I.POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Celem Konkursu jest rozwijanie wrażliwości estetycznej i uzdolnień plastycznych wśród dzieci oraz kształtowanie aktywnej i twórczej postawy wobec sztuki, a także tradycji kulturowej związanej obrzędami okresu Bożego Narodzenia.
 2. Organizatorem konkursu jest parafia Matki Bożej Różańcowej w Stalowej Woli.
 3. Patronat nad konkursem przyjmuje Pan Lucjusz Nadbereżny – Prezydent Miasta Stalowa Wola oraz Ksiądz kanonik Włodzimierz Mazur – Proboszcz parafii Matki Bożej Różańcowej w Stalowej Woli.

II. ZASADY KONKURSU

 1. Konkurs skierowany jest do uczniów Szkoły Podstawowej nr 5, Gimnazjum nr 7 oraz dzieci i osób dorosłych zamieszkujących teren parafii Matki Bożej Różańcowej
  w Stalowej Woli.
 2. Każdy uczestnik konkursu może przedstawić tylko jedną pracę.
 3. Zgłoszenia prac dokonuje osoba dorosła, rodzic, opiekun czy wychowawca ucznia.
 4. Szopka może być wykonana z dowolnego materiału oraz dowolną techniką plastyczną. Nie narzuca się minimalnych czy maksymalnych wymiarów szopki.
 5. Konstrukcja szopki powinna być stabilna oraz umożliwiać jej właściwą ekspozycję. Wszelkie elementy powinny być właściwie przymocowane.
 6. Pracę należy wykonać samodzielnie, dozwolone są zespoły składające się z członków jednej rodziny.
 7. Każda praca powinna być opisana. Opis szopki należy umieścić w widocznym miejscu
  i dobrze przymocować do wykonanej pracy.

 

III. PRZEBIEG KONKURSU

 1. Prace będą przyjmowane od dnia 14 grudnia 2015 roku do dnia 28 grudnia 2015 roku w godz. 15.00 – 19.00 w zakrystii kościoła p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa przy ul. Energetyków 20 w Stalowej Woli.
 2. Prace zakwalifikowane do konkursu zostaną wystawione w Sali Teatralnej w kościele p.w. Najświętszego Serca Jezusowego.
 3. Koszty prac i ich dostarczenia pokrywają uczestnicy konkursu.
 4. Ogłoszenie wyników nastąpi w niedzielę 24 stycznia 2016 roku, podczas Mszy Świętej o godz. 12.00. w kościele p.w. Najświętszego Serca Jezusowego.
 5. Wręczenie nagród odbędzie się po Mszy Świętej w dniu 24 stycznia 2016 roku.

 

IV. NAGRODY

 1. Prace oceniać będzie komisja konkursowa powołana przez organizatora.
 2. Szopki będą oceniane według następujących kryteriów:
 • ogólne wrażenie artystyczne, oryginalność pomysłu,
 • estetyka pracy oraz trwałość konstrukcji,
 • walory plastyczne (kompozycja, kolorystyka, dodatki),
 • wkład pracy.
 1. Komisja konkursowa oceni szopki i nagrodzi trzech wykonawców najpiękniejszych szopek.
 2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do innego podziału nagród, w tym do 
  nieprzyznawania nagród lub przyznania nagród/wyróżnień dodatkowych.

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac niespełniających wymogów niniejszego regulaminu.
 2. Zgłoszenie prac do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że prace zgłoszone do konkursu zostały wykonane osobiście przez zgłaszającego lub przez zespół składający się z członków jednej rodziny.
 3. W sprawach konkursu można również kontaktować się pod numerem
  tel. 15 844 43 34.
 
PÓŁKOLONIE ZIMOWE PRZY PARAFII MBR W STALOWEJ WOLI PDF Drukuj

Akcja Katolicka pod patronatem ks. proboszcza Włodzimierza Mazura działająca przy parafii Matki Bożej Różańcowej w Stalowej Woli zorganizowała dla dzieci zimowe półkolonie, które odbyły się w pierwszym tygodniu ferii. Pomysł zorganizowania przy parafii zajęć dla dzieci okazał się trafiony i spotkał się z dużym zainteresowaniem. Większość dzieci i młodzieży podczas zimowej przerwy międzysemestralnej pozostaje w domach spędzając czas przy komputerze, czy telewizorze. Alternatywą dla nudy i lenistwa była możliwość ciekawego i aktywnego spędzenia czasu podczas półkolonii parafialnych.

Zajęcia odbywały się przez 5 dni w godzinach 10:00 do 13:00 lub 14.00 w salkach parafialnych i w sali gimnastycznej przy w ZSO Nr 1, dzięki życzliwości p. dyrektor Doroty Kornek. Łącznie w półkoloniach wzięło udział blisko 30 dzieci - począwszy od zerówki, aż po gimnazjum.

Każdy dzień rozpoczynał się wspólną modlitwą i śpiewem, następnie odbywały się zajęcia wg planu. Atrakcji i zabaw było sporo. Były gry i zabawy integracyjne, kalambury, gry planszowe, piłkarzyki, puzzle, ping – pong i wiele innych, ale też zajęcia sportowe na sali gimnastycznej. Podczas zabaw panowała atmosfera życzliwości, współpracy i przyjaźni. Największą radość sprawił uczestnikom półkolonii środowy wyjazd do nowo otwartej Fabryki Zabawy w Galerii Stal w Stalowej Woli.

Na zakończenie każde dziecko otrzymało słodki upominek zasponsorowany przez p. G. Dziewic. Zajęcia były bezpłatne i codziennie kończyły się smacznym posiłkiem i gorącą herbatą. Nad bezpieczeństwem i dobrą zabawą czuwali opiekunowie p. Renata Pachacz, p. Piotr Wolan i p. Lucyna Podkańska. Był to mile i owocnie spędzony czas, co zawdzięczamy ludziom wielkich serc, których wsparcie umożliwiło to przedsięwzięcie.

 
Konkurs Plastyczny Poświęcony Pamięci Bł. Jan Pawła II Pod hasłem ”Bł. Jan Paweł II – droga do świętości” PDF Drukuj

  Uczestnicy konkursu: mieszkańcy Parafii MBR w Stalowej Woli.

  Cele konkursu:

- Uczczenie osoby bł. J.P. II w obliczu kanonizacji.

- Kultywowanie pamięci o bł. J. P. II.

- Zachęta do kształtowania własnego życia na wzór Jego życia.

- Integracja parafian wokół cennego daru, jakim było dla nas życie Papieża Polaka.

- Rozwijanie zainteresowań plastycznych w naszej parafii inspirowanych życiem, twórczością i działalnością Ojca Świętego.

  Warunki uczestnictwa: - Prace można wykonać w dowolnej technice (rysunek, haft, szkic, obraz, wydzieranka, collage…itd.) i dowolnym formacie. - W dolnej części należy umieścić następujące dane: tytuł pracy, imię i nazwisko autora. - Każdy może złożyć tylko jedną pracę. - Wszystkie prace zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej w naszym kościele pod wezwaniem MBR. - Prace konkursowe przechodzą na własność organizatora. - Uczestnik konkursu wyraża zgodę na publikację danych osobowych w środkach masowego przekazu wraz z informacją o konkursie. - Złożenie prac jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.

  Terminy:

Złożenie prac: do 6 kwietnia 2014 r. w zakrystii u p. Kościelnego.

Rozstrzygnięcie konkursu: niedziela palmowa 13 kwietnia 2014r.

  Oceniane będą: oryginalność pomysłu, estetyka wykonania, zgodność z hasłem konkursu, integralność pracy z jej tytułem.

  Nagrody: I miejsce – bon do empiku o wartości 200 zł, II miejsce – bon do empiku o wartości 100 zł, III miejsce – bon do empiku o wartości 50 zł.

  Organizatorzy konkursu: Akcja Katolicka par. MBR w Stalowej Woli.

  Patronat: Proboszcz parafii MBR w Stalowej Woli ks. Włodzimierz Mazur, Ewa Ruła- prezes Akcji Katolickiej, Maria Linek – przełożona Rodziny Różańcowej par. MBR, Teresa Grzela – przełożona Arcybractwa Honorowej Straży NSPJ, Teresa Tomaszewska- przełożona Pań Rycerek NMPN, Iwona i Jerzy Janowscy – para prowadząca Oazy Rodzin, Maria Hajnosz – prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Seminarium Duchownego w Sandomierzu, Józefa Kaptur – kronikarka parafii, Dorota Kornek – dyr. ZSO Nr1 w Stalowej Woli.

  Prosimy o osobiste przybycie i odbiór nagród przez uczestników.

 


Strona 1 z 5